DOCTOR

Hyuck Park (Korea)

Aung Ko Ko Soe (Myanmar)

 

MASTER

Subir Shrestha (Nepal)

Thanda Thatoe Nwe Win (Myanmar)

Phan Huy Dong (Vietnam)

Illankoon Mudiyanselage Thilini Nuwanradha Illankoon (Sri Lanka)

Adikaram Mudiyanselage Adikaram Nayana Madurya (Sri Lanka)